Profesní a osobní koučink Karviná

Máte potíže v pracovním nebo osobním životě? Cítíte, že něco není tak, jak by mělo být? Hledáte vhodné řešení svých problémů? Nevíte s kým se poradit? hledáte podporu? Můžete vyzkoušet koučink.

Profesní koučink, koučink v zaměstnání Karviná

Koučink ve firmách je jakousi formou školení. Jeho stěžejním úkolem je především stmelení pracovního kolektivu a vyzdvihnutí schopností jednotlivých zaměstnanců. Každý zaměstnanec je dobrý v něčem jiném, má talent na jinou činnost než jeho kolega. Profesní koučink ve firmách učí zaměstnance, aby to, co umí, využili na maximum a aby spojením všech schopností jednotlivých osob vznikl perfektně fungující celek. Koučink v zaměstnání bývá organizován většinou mimo firemní budovu, venku v přírodě. Může jít o společný pracovní víkend na chatě, nebo jednodenní výlet. Koučink zahrnuje různé hry a sportovní aktivity, kdy jsou pracovníci rozděleni do jednotlivých skupin a společně musí splnit nějaký úkol apod. Během** koučinku** se zaměstnanci dozví více o své vlastní osobě, naučí se pracovat s ostatními, upevní se přátelské vztahy v kolektivu a pracovníci se také pobaví. Dobře fungující kolektiv, ve kterém mezi sebou lidé dokáží komunikovat, znamená lepší pracovní výsledky.

Proud aktivit realizuje rozvojové a vzdělávací programy pro jednotlivce a pracovní týmy firem. Naším cílem je posílit hlubší a dlouhodobější efekt těchto programů na zvýšení výkonnosti a potenciálu jedinců i týmů. Chceme usnadňovat rozvoj a jedinečnost lídrů, lidí, týmů a firem využíváním moderních nástrojů, jako jsou koučink, neurolinglistické programování, zážitkové vzdělávání a další.

Když Vás nebaví současná práce

Za koučem si můžete zajít také individuálně, když vlastně nevíte, co byste chtěli v životě dělat, když Vás nebaví současné zaměstnání nebo když máte určitou představu, ale nevíte jak se ke svému cíli dostat. S koučem společně můžete přijít na to, co by pro Vás bylo ideální, jak najít správnou cestu ke splnění svých přání... Někdy člověku chybí jen malé „nakopnutí“, impuls, který by ho posunul o krok vpřed. Tím impulsem může být právě návštěva kouče.

Vztahový koučink Karviná

Máte problémy v oblasti vztahů? Nefunguje Vám soužití s partnerem? Nemůžete najednou najít společnou notu s manželem/kou? Všechny potíže mohou mít jednu jedinou příčinu, ale také mohou být výsledkem dlouholetých činů a chování. S koučem můžete probrat vše co Vás v oblasti vztahů trápí. Kouč je i takový čtenář mezi řádky a možná objeví něco, co jste si sami dosud nepřipouštěli. Společně budete hledat východisko. Koučink nemusíte absolvovat pouze sami, ale také společně s partnerem. Kouč i z Vašeho vzájemného chování dokáže rozpoznat v čem tkví kámen úrazu Vašich neshod.

Když nevíte jak se seberealizovat

Máte pocit, že Vám chybí seberealizace, něco co by Vás bavilo a naplňovalo? Něco, u čeho byste cítili, že jste to opravdu vy? Seberealizace je pro každého člověka nesmírně důležitá věc. Bývá ale těžké objevit TO, co by nás nabíjelo a udržovalo v psychické pohodě. Často máme určitou mlhavou představu, ale nedaří se nám ji zaostřit a dát jí jasnou podobu. S tím nám může pomoci koučink. Kouč neřekne, abychom dělali to či ono, ale navede nás správným směrem.

Vzdělávání

Vzdělávání a rozvoj jednotlivých členů organizace sehrávají významnou roli pro další vývoj a perspektivu každé firmy. Investice do rozvoje zaměstnanců nepřinášejí výsledky zpravidla hned, spíše s mírným časovým odstupem, protože po první fázi, kterou je získání nových znalostí a dovedností, nastává fáze zkoušení, aplikování získaného do vlastní práce. Je důležité, aby investice, včetně času, vložené do rozvoje zaměstnanců přinesly co nejvíce jak zaměstnancům, tak firmě.

Analýza rozvojových a vzdělávacích potřeb zaměstnanců je důležitá pro zacílení připravovaných a realizovaných školení a tréninků. Chcete-li efektivně investovat do rozvoje zaměstnanců, zamezit samoúčelným školením, pak je důležité vytipovat oblasti osobnostních předpokladů nebo dovedností, které je třeba cíleně rozvíjet. Součástí analýzy bývá popis požadovaných dovedností a kompetencí, informace o vizích, o nedávno realizovaných či připravovaných změnách ve firmě, informace o úrovni jednotlivých pracovníků, kterým jsou školení i trénink určeny nebo další důležité informace o zaměstnancích.

Psychologická diagnostika

Chcete změřit, jak vysoká je vaše inteligence? Zajímá vás, jak moc jste odolní vůči zátěži? Chcete se dozvědět více o tom, jaká jste osobnost? Jakou máte sebedůvěru? Psychologická diagnostika slouží k poznání výkonových a osobnostních charakteristik lidí. Je to metoda zpřesňující výběr vhodných kandidátů pro obsazované pozice. Slouží k identifikaci silných stránek, které je vhodné dále posilovat. Smyslem je také odhalit rezervy, které jsou limitující pro žádoucí výkon práce. Zjištění silných stránek a rezerv má význam pro rozhodnutí o personálním rozvoji i výběru.

Psychodiagnostika umožňuje v krátkém čase a s nízkými náklady nalézt hlubší souvislosti mezi jednotlivými charakteristikami pracovníků a jejich výkonem. Využitím psychologických testů se výrazně snižuje riziko špatného výběru a s tím spojených zbytečných finančních nákladů. Tato metoda také představuje dobrý začátek rozvojových programů (školení a kurzy) pro zaměstnance.

Psychologickou diagnostiku zajišťuje psycholog s dlouholetou praxí a specializací na problematiku výběru a psychologii v personalistice. Cílem psychologické diagnostiky je získat plnohodnotné informace o hodnoceném uchazeči o pozici či zaměstnanci, nastartovat sebereflexi a podpořit další osobní rozvoj. Z konečného vyhodnocení testů získáte informace o osobnostním profilu a vlastnostech, hodnotové orientaci, výkonových schopnostech a sociálních modelech chování.

Profesní a kariérové poradenství

Rozhodujete se, že změníte zaměstnání, ale netušíte, jak na to a zda vůbec? Stojíte před rozhodnutím vybrat si správnou střední či vysokou školu? Ukončili jste studium, hledáte své první zaměstnání a nevíte, na jakou profesi se hodíte? Potřebujete se připravit na pracovní pohovor nebo na ústní část přijímacích zkoušek? Nebo máte nadané dítě a potřebujete se rozhodnout, kterou oblast jeho nadání rozvíjet? V tomto případě se přijďte poradit s koučem, který má dlouholeté zkušenosti z oblasti personalistiky a můžete s ní probrat vaše očekávání a potřeby v profesním životě. Pracuje s osvědčenými psychodiagnostickými technikami, které umožňují identifikovat silné stránky vaší osobnosti. V případě vašeho zájmu je možné diagnostikovat také osobnostní předpoklady pro výkon určité profese, nebo intelektové schopnosti či další výkonové složky jako je paměť, pozornost, odolnost vůči stresu apod.

Kariérové poradenství představuje systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi jejich života.

Cílem poradenství je vytvořit nástin profesní a pracovní cesty. Vychází z předpokladu prognózy potřebnosti profese na trhu práce a požadavků na osobnostní a kvalifikační předpoklady klienta. Základem je monitoring a orientace v profesním potenciálu klienta i s využitím diagnostiky.

Skupinový, týmový a individuální koučink

Koučink je účinná metoda, jak si utřídit myšlenky, přijít na nové možnosti, zorientovat se lépe v jednotlivých oblastech nebo tématech svého života. Je to metoda sebe-rozvoje, zaměřená na objevování vlastních skrytých zdrojů energie a motivace, která vytváří ideální příležitost pro zapojení jednotlivce či skupiny do definování a řešení konkrétní výzvy, dosažení vytyčeného cíle, zvýšení motivace a osobní spokojenosti.

Skupinový koučink

Koučování probíhá ve skupině dvou a více koučovaných a  je postavené na jednotném tématu, které je pro každého z koučovaných významné a motivační, a je zároveň pojítkem skupiny.

Skupinový koučink je rozvojový proces každého účastníka s využitím vzájemné inspirace a sdílení zúčastněných ve skupině. Skupinové koučování je určeno týmům a skupinám, které usilují společně o řešení vybraného problému a zároveň mají zájem učit se zvyšovat svůj potenciál k tomu, aby v budoucnu řešili obdobné problémy již sami.

Týmový koučink

Koučování celé skupiny na společné téma (témata). Často se jedná o jeden pracovní či sportovní tým; jde o fúzi mezi koučováním a facilitací, kdy kouč musí udržet strukturu diskuze tak, aby vedla k předem stanoveným cílům, řešila společný problém apod.

Týmový koučink je v současné době stále žádanější formou práce s týmy. Jako takový si však vyžaduje celou řadu dovedností, které by týmový kouč měl zvládnout. Pomůže Vám si tyto dovednosti uvědomit a vyzkoušet na praktických příkladech. Díky tomu pak mohou být vaše setkání s týmy nejenom daleko efektivnější, ale také příjemnější a naplněné tvořivou, synergickou energií. Týmový koučink rozvíjí týmy k vyšší produktivitě tím, že vede ke zdokonalení komunikace, porozumění a spolupráce.

Individuální koučink

Individuální koučink je asi nejznámější způsob spočívající v rozhovoru kouče, který se plně věnuje jednomu klientovi, a koučovaného. Kouč pokládá speciálně formulované a řazené otázky, jež vedou k hlubšímu uvědomění koučovaného ve vztahu k tématu. Princip koučinku je založen na předpokladu, že odpovědi na naše otázky nosíme v sobě. Koučovací rozhovor pomáhá se k nim dopracovat a tím se zbavit strachů a bloků. Fakt, že koučovaný na řešení přichází sám, umocňuje výsledný efekt.

Belbin-e-interplace neboli poradenský systém týmových rolí

Pro úspěch každé organizace jsou velmi důležití lidé, kteří v ní pracují a proto bychom si měli klást otázku, jak co nejlépe využít jejich schopností. Pečlivě vybíráme nové pracovníky, ale pouhé shromáždění skupiny kvalitních jednotlivců velmi často nestačí.

Efektivní týmová práce závisí na řadě dalších faktorů, které musí správně fungovat. Lidé v týmu musí porozumět rolím, které všichni členové týmu zastávají, musí vědět, kdy a jakým způsobem mohou předat iniciativu jinému členu týmu, a také jak překonávat překážky a řešit problémy v týmu. Lepší týmová práce vede ke zvýšení produktivity, zlepšuje morálku a podporuje inovaci.

Belbin-e-interplace se zabývá faktory úspěšné týmové spolupráce a integruje data o lidech a pracovních místech. Data jsou získávána pomocí standardizované metody zahrnující sebehodnocení, posudky nezávislých pozorovatelů a určení vlastností potřebných pro výkon dané pracovní funkce. Údaje z těchto tří oblastí jsou vloženy do počítače. Výsledkem je rádce v podobě počítačového systému, který byl vypracován doktorem Belbinem a jeho spolupracovníky.

Tento poradenský systém týmových rolí zvyšuje produktivitu a kvalitu práce týmů, týmovou kreativitu a inovace produktů organizace, morálku a disciplínu v organizaci, poskytuje jasné a srozumitelné poradenské zprávy, zjišťuje role mezi spolupracovníky z hlediska spolupráce, pomáhá manažerovi pochopit chování spolupracovníka, analyzuje efektivnost složení členů pracovního nebo projektového týmu, doporučuje optimální rozdělení úkolů a mnoho dalšího. Díky tomuto systému získáváme větší respekt ke kolegům a lepší orientaci na zákazníky a partnery.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20344 (magazinkarvina.cz#8)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat