Revize plynovodů a spotřebičů - Bohumín

Revize plynu, plynového zařízení patří do rukou odborníka, který disponuje nejen patřičnými znalostmi a zkušenostmi, ale také platným oprávněním. Po provedené revizi Vám technik vystaví revizní zprávu, kterou je třeba si pečlivě uschovat.

Revize plynovodů a spotřebičů – Bohumín

Jednotlivé revize je třeba provádět dle zákonných lhůt. Je tedy nutné pamatovat nejen na zajištění výchozí revize, tj. před prvním použitím zařízení, ale také na zajištění periodických, případně mimořádných revizí. S vybraným revizním technikem se můžete také dohodnout, že na svá bedra za Vás vezme hlídání dílčích lhůt, rozhodnete-li se využívat jeho služeb na stálo. Díky tomu Vám odpadne značná část starostí, a to nejen v souvislosti se zajištěním revizí, ale také v eliminaci případných pokut, kterým byste se nevyhnuli, došlo-li by ke zjištění, že jste na některou revizi zapomněli.

** **

Revize plynu, jako zákonná a morální povinnost

Využívání zemního plynu přináší řadu výhod. Je třeba však mít na paměti, že zemní plyn může být pomocníkem, ale špatným rádcem, kdy jeho únik například ze špatných plynových zařízení, může také způsobit otravu. Další hrozba, kterou únik zemního plynu představuje, je případný výbuch doprovázený požárem. Netřeba pak říkat, že důsledky výbuchu mohou být až katastrofální, kdy nepůjde jen o zničení, ztrátu majetku, ale především toho nejcennějšího, tj. ztrátu života. Z toho důvodu by měla být brána revize plynu, jako důležitá povinnost provozovatele, který využívá plynové zařízení.

Plynovody – revize plynovodů

Ještě před tím, než může být plynovod uveden do provozu, je nutné provést jeho revizi.V případě revize plynovodu pak ještě hovoříme o periodických provozních revizích, a dále o periodických kontrolách plynovodu. Co se týká výchozí revize na plynovodu, pak ta je bezpodmínečně nutná před spuštěním plynovodu. Součástí revize je také provedení tlakové zkoušky plynovodu. Tlakovou zkoušku provádí dodavatel, nebo také odborná montážní firma. Periodická provozní revize je čistě povinností konkrétního provozovatele daného plynovodu. Periodickou provozní revizi provádí revizní technik, tedy tu Vám může zajistit Vámi vybraná specializovaná firma. Provozní revize domovního plynovodu se netýká domácností. A pak tu máme ještě poslední, tj. periodickou kontrolu plynovodu, která je také povinností konkrétního provozovatele daného plynovodu. Zde revizi provádí provozovatel, či spíše opět odpovědná osoba, revizní technik, specializovaná firma. Povinnost provádění kontroly domovního plynovodu, se opět netýká domácností.

Revize domovních, průmyslových plynovodů

Pokud bychom se soustředili na revize domovního plynovodu, pak pro domácnosti se týká povinnost, aby došlo k zajištění první, tedy výchozí revize domovních plynovodů, tedy ještě před tím, než dojde k připojení na plynoměr. Z uvedeného pak vyplývá, že další revize, které jsou provozní, již nejsou pro domácnosti z pohledu zákona předepsané, povinné. To však ještě neznamená, že domácností se týkají čistě jen výchozí revize. Je jen v zájmu každé domácnosti, aby si nechala zajistit pravidelnou roční servisní prohlídku plynového spotřebiče. Servisní prohlídku plynového spotřebiče opětovně může vykonat revizní technik. Co se pak týká revize průmyslových plynovodů, pak pro organizace ještě platí povinnost, aby došlo k zajištění kontroly objektových plynovodů, a to včetně zajištění revize.

Revize plynových spotřebičů

Revizi plynových spotřebičů stanovuje zákon. Pokud bychom hovořili o účinné, respektive o nejlepší prevenci vůči vzniku problému s plynovým zařízením, pak se nabízí pravidelná kontrola a revize. Pokud by Vás zajímali konkrétní lhůty kontrol a revizí na plynovém spotřebiči, pak je jich opravdu celá řada. Sami ostatně můžete posoudit. V prvé řadě se jedná o revizi plynového spotřebiče před jeho uvedením do provozu, kdy hovoříme o výchozí revizi. Následuje kontrola plynových zařízení, která se uskutečňuje jednou ročně. Co se týká provozní revize plynových spotřebičů, pak ta se uskutečňuje v lhůtě jednou za tři roky. Nesmíme také zapomínat na tlakovou zkoušku samotného plynovodu, jejíž platnost může být maximálně ve lhůtě půl roku. A pak je tu ještě servisní prohlídka plynových spotřebičů, která se uskutečňuje jednou ročně. Vidíte tedy, že okolo kontrol, revizí plynových spotřebičů je plno termínů, kdy svým způsobem může dojít lehce k opomnění, zvláště pokud jste provozovatelem řady plynových spotřebičů, které si pořizujete na etapy, tj. ne všechny naráz. Revizi plynových spotřebičů svěřte skutečně jen zkušenému, kvalifikovanému technikovi, a to vzhledem k nenapravitelným škodám a ztrátám, ke kterým může v důsledku neznalostí, pochybností, dojít.

Kontrola hlavních plynoměrů

Plynoměr se využívá pro měření odběru plynu. Plynoměr, jako takový, je majetek toho, kdo plyn dodává. Dodavatel plynu se také stará, aby byl plynoměr osazený, a rozhoduje, kde bude vlastně umístěný. V případě, že bydlíte v rodinném domě, pak se plynoměr standardně umisťuje v součinnosti s hlavním uzávěrem. Dojde-li k závadě na plynoměru, pak se dodavatel postará o jeho opravu, výměnu. Jste-li zákazníky, pak jste povinni, abyste činnost plynoměrů, jeho neporušenost, co se týká plomb, kontrolovali, a případné závady ihned dodavateli hlásili. Na kontrolu hlavních plynoměrů však nemusíte být sami, ani na sebe brát tak velkou odpovědnost. Kontaktuje specializovanou firmu, revizního technika, který se zabývá právě oblastí kontrolou hlavních plynoměrů.

Kontrola těsnosti a přesné měření procházejícího plynu plynoměrem

Plynoměr je užitečným, ale také nebezpečným médiem. Vzhledem k tomu je třeba k plynoměru, jako takovému, také přistupovat. V rámci kontroly plynoměru se firma soustředí na jeho těsnost, stejně tak se zaměřuje na přesné měření množství plynu, které plynoměrem prochází. Kontrola plynoměru, ale nejen plynoměru, ale všeho, co se dotýká plynu, je odpovědnou činností, kterou nelze podceňovat. Profesionální firma, která nabízí služby v oblasti kontrol a revize, přináší zodpovědnou práci.

Kontrola regulátorů

Domovní regulátor se využívá pro regulaci tlaku plynu. Samotný domovní regulátor se povětšinou umísťuje za hlavní uzávěr plynu. Domovní regulátor je majetkem majitele konkrétního nemovitosti, kdy ten musí zajistit, aby provoz domovního regulátoru byl bezpečný. Sám se však do kontroly regulátoru nemusí, respektive nesmí pouštět, nedisponuje-li potřebným oprávněním. Pokud je domovní regulátor umístěn před hlavním uzávěrem plynu, pak se stává majetkem toho, kdo plyn dodává, a ten se zároveň musí starat o jeho bezpečný provoz, údržbu. Sami si pak můžete zjistit, jak je to ve Vašem případě, tj., kde máte umístěný domovní regulátor, a podle toho pak jednejte ve věci zajištění kontrol, údržby.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20323 (magazinkarvina.cz#27)


Přidat komentář