Oceňování nemovitostí - Karviná a okolí

Chystáte se nabídnout do prodeje Váš byt, dům? Čeká Vás dělení společného jmění? Uvažujete, že byste Vaši nemovitost převedli, darovali dětem? Nejen ve jmenovaných případech využijete služeb profesionálního odhadce oboru oceňování majetku.

Oceňování nemovitostí Karviná

Jakých objektů se dotýká oceňování nemovitostí? Můžete si nechat ocenit nejen bytový a nebytový prostor, rozestavěnou stavbu, rodinný a rekreační domek, chatu, chalupu, ale také halu, garáž, kulturní památku aj. Budete-li chtít, či potřebovat v rukou držet znalecký posudek nemovitosti, bude z Vaší strany vyžadováno více, než jen kontakt na profesionálního odhadce na znalecké posudky. Budete také potřebovat podklady, které si od Vás odhadce vyžádá.

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí  - Karviná a okolí

Hledáte odborníka na oceňování nemovitostí? Bydlíte-li v** Karviné či okolí**, pak máte hledání jednoduché, neboť právě zde působí pan** Ing. Martin Kaděra**, který činnost oceňování nemovitostí zvládne na profesionální úrovni.

Obrátit se na pana** Ing. Martina Kaděru** můžete, pokud máte zájem o** nabídku odhadů nemovitostí pro převod, tržního ocenění a odborných posudků - poruchy staveb, škody, posouzení stavebních prací, nebo nabídka projektování.**

Pokud máte v úmyslu oslovit pana Ing. Martina Kaděru za účelem ocenění nemovitostí, můžete ho kontaktovat:

  • Adresa:** Letní 485/11, Havířov-Šumbark, 736 01**
  • Telefonní spojení**: +420 777 600 102**
  • Emailové spojení: martin.kadera@seznam.cz

Ocenění nemovitosti nekomerční

Nemovitost, na kterou budete chtít vyhotovit znalecký posudek, může být nemovitostí komerční, nekomerční, dále bytovou jednotkou, nebytovým prostorem, stavebním pozemkem zastavěným, stavebním pozemkem určeným k zástavbě, zemědělským pozemkem. Podle toho, o jakou nemovitost se bude jednat, také budete potřebovat konkrétní podklady, které lze dělit na povinné a nepovinné. Povinné podklady jsou bezpodmínečně nutné, aby mohlo vůbec dojít k ocenění nemovitosti. Nepovinné podklady jsou vhodné, ale jejich neexistence není důvodem, aby nemohlo k ocenění nemovitosti dojít.

Předmět oceňování

Pokud bychom si shrnuli, jaké nemovitosti si můžete nechat ocenit, pak předmětem oceňování jsou bytové, nebytové prostory, rodinné domy, dům s nájemními byty, rekreační domy, rekreační chalupy, rekreační chaty, zahrádkářské chaty, nedokončené stavby, stavební pozemky, věcná břemena, garáže, další stavby.

Podklady pro ocenění nemovitosti

Oceňování nemovitostíZ výše uvedeného vyplývá, že jiné poklady si budete muset nachystat například při potřebě ocenění nemovitosti komerční, jiné zase při ocenění stavebního pozemku. Pokud bychom se například zaměřili na bytovou jednotku, které povinné podklady od Vás bude s největší pravděpodobností odhadce vyžadovat? Především se jedná o výpis z katastru nemovitostí. Tento výpis nesmí být starší 3 měsíců. K dalším podkladům pak bude patřit kopie katastrální mapy, případně snímku z pozemkové mapy. Zde je tolerováno stáří pořízeného snímku jedním rokem. Připravte si také podklad, na kterém bude uvedené stáří objektu. Takovým dokumentem může být například kolaudační rozhodnutí. Nezbytnými podklady jsou také případné smlouvy, které omezují vlastnická práva, a dále darovací smlouvy, smlouvy o převodu bytu, kupní smlouvy apod. K nepovinným podkladům pro bytovou jednotku patří projektová dokumentace, včetně případné rekonstrukce, doposud vyhotovené znalecké posudky, ocenění, dokumentace o uskutečněných úpravách na stavbě, územní rozhodnutí aj. Přesný výčet potřebných podkladů Vám bude odhadcem sdělen ústně, při konzultační schůzce, nebo mailem.

Cena za ocenění nemovitosti

Určitě Vás bude zajímat, kolik Vás takové ocenění nemovitosti bude stát. I v případě, že bude mít Vámi vybraný odhadce uveřejněný ceník, je třeba říci, že samotná cena se stanovuje individuálním způsobem. Svoji roli při ocenění majetku hraje totiž náročnost, rozsah provedené práce, ale také způsob oceňování, požadovaný termín vyhotovení ocenění. Spíše se tak spíše setkáte s orientačním ceníkem, abyste měli alespoň rámcový přehled za nabízené služby, výkony. Pokud byste si chtěli nechat ocenit například rodinný dům, ocenění Vás může vyjít kolem 4000 Kč, v případě garáže by se částka mohla pohybovat kolem 1500 Kč, v případě rekreační chaty kolem 2500 Kč.

Doba vyhotovení znaleckého posudku Karviná

Může se stát, že budete potřebovat mít oceněný majetek v co nejkratší možné době. Oceňování nemovitostíI na takové případy jsou specializované firmy připravené, kdy se pak v maximální míře věnují právě danému případu. Pokud bychom odhlédli od tzv. hořícího termínu, pak standardní dobou pro ocenění nemovitosti, je doba kolem dvou, čtyř týdnů. Vše je však o možnostech, domluvě, a samozřejmě také o rychlosti a úplnosti Vámi dodaných podkladů. Pokud by pro Vás byla standardní doba pro vyhotovení znaleckého posudku příliš dlouhá, můžete se dohodnout na rychlejším vypracování. Ovšem zde pak musíte počítat s příplatkem.

Znalecký posudek – tržní odhad

Jaký je rozdíl mezi znaleckým posudkem a odhadem tržní ceny? V souvislosti s oceňováním nemovitosti se totiž můžete u specializovaných firem setkat s jedním, či druhým způsobem. Nejedná se o žádnou řečnickou přesmyčku, či obdobu. Jak znalecký posudek, tak odhad tržní ceny, či tržní ocenění, má svá specifika a využití. Nejenže se liší v samotném účelu, a také v tom, kdo dané ocenění vyhotovuje. Pokud bychom porovnali znalecký posudek a tržní odhad, pak znalecký posudek Vám sdělí, kolik peněz bylo prostavěno, a kdy tomu bylo. Tržní odhad se pak týká spíše ceny, která je srovnatelná s cenou nemovitostí v okolí. Z uvedeného je pak zřejmé, že suma, kterou můžete spatřit na znaleckém posudku a tržním odhadu se může značně odlišovat, byť by oba dva dokumenty zpracovávala jedna, a tatáž osoba.

Znalecký posudek – soudní znalec

Znalecký posudek na nemovitost můžete získat pouze od soudního znalce, od nikoho jiného. Jedná se o osobu, kterou jmenuje soud, či Ministerstvo spravedlnosti dle příslušného zákona, a dle Vyhlášky ministerstva spravedlnosti. Samotní soudní znalci pak mohou být jmenovaní pro rozličné obory. Seznam soudních znalců je volně přístupný, a k dispozici na webových stránkách našeho soudnictví ČR. Znalecký posudek se využívá například při prodeji, koupi nemovitosti.

Administrativní cena nemovitosti – tržní cena nemovitosti

V souvislosti s oceněním nemovitosti se také můžete setkat s administrativní a tržní cenou. Hovoříme-li o administrativní ceně, pak ta je také úřední, či zjištěná, a využívá se například za účelem zdanění. Hovoříme-li o tržní ceně, pak ta je také obecná, či obvyklá, a využívá se například pro hypoteční úvěr, ručení nemovitosti aj.

Oceňování nemovitostí pro potřebu nákupu, prodeje

V souvislosti s potřebou nákupu, či prodeje nemovitosti, si můžete zažádat o odhad, ocenění nemovitosti za účelem Vaší soukromé potřeby. Nemělo by se Vám stát, že firma, která se specializuje na oceňování nemovitostí, přímo spolupracuje s úvěrovým, bankovním, hypotečním, či pojišťovacím domem.

Oceňování nemovitostí podle tržních pravidel

Oceňování nemovitostí pro potřebu nákupu, prodeje, ale také pro darování, směnu, je druh odhadu stanovení administrativní cenou. A pak tu máme ještě zmíněnou cenu obvyklou, obecnou, která je druhem odhadu, oceňování nemovitostí podle tržních pravidel. Zde se tento druh odhadu využívá v rámci dědického řízení, převodu nemovitosti nabyté dědictvím, mimosoudního vypořádání majetku, společného jmění manželů, rozvodového řízení, exekučního řízení, restitučního řízení, úvěrového řízení u banky, hypotečního ústavu aj.

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitosti – kdy je nezbytný odhad

Odhad můžete chtít, ale také odhad musíte mít. V jakých případech budete odhad potřebovat? Bez odhadu se neobejdete v rámci dědického řízení, úvěrového řízení, ocenění věcného břemene, vypořádání společného jmění, vypořádání podílového spoluvlastnictví, v souvislosti s výkonem exekuce, daňovými povinnostmi, ať už z prodeje, nebo koupě nemovitostí.

Způsoby oceňování nemovitostí

Vedle způsobu odhadu, kdy se může majetek ocenit obvyklou cenou, se také můžete setkat s dalšími způsoby ocenění nemovitostí. K těmto způsobům se řadí nákladový způsob, výnosový způsob, oceňování dle účetní hodnoty, oceňování dle kurzové hodnoty, oceňování dle jmenovité hodnoty, oceňování sjednanou cenou, a v neposlední řadě je zde také porovnávací způsob. U Vámi vybrané firmy se můžete informovat, pro jaký způsob oceňování nemovitosti se rozhodne, a proč.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20322 (magazinkarvina.cz#26)


Přidat komentář