Geodetické práce Karviná, Třinec

Koupili jste si pozemek, který by potřeboval oplotit? Máte v plánu stavět? Chcete část svého pozemku prodat? Budete na pozemku zřizovat věcné břemeno? Ve všech těchto případech využijete služeb geodeta.

Geodet

Geodet je profese, jejíž hlavní náplní je zaměřování pozemků nebo budov a zpracovávání příslušné dokumentace. Geodetické služby budete potřebovat když chcete postavit dům nebo jinou stavbu, nebo pokud chcete oplotit či rozdělit pozemek na samostatné parcely. Geodet také vyměří a zakreslí do mapy případné věcné břemeno týkající se pozemku.

Geodetické práce Karviná, Třinec

Budete potřebovat služeb geodetické firmy? Při geodetické činnosti je více než důležitá přesnost a pečlivost. Chcete mít jistotu, že obdržíte kvalitně vyhotovené plány, údaje, na které se můžete spolehnout?

geodetické práce** **

Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie je rozsáhlá oblast geodetických prací, jež klade speciální důraz na přesnost prováděného měření. Inženýrskou geodézií se myslí přesnější geodézie, která se zabývá speciálními požadavky na určení rozměrů objektů, konstrukcí, průmyslových výrobků většinou zaměřených a zpracovaných ve 3D prostoru. Inženýrská geodézie se zabývá úkoly souvisejícími s budováním vytyčovacích sítí, vytyčováním a kontrolním měřením prostorové polohy stavebních objektů, vytyčováním a kontrolou geometrických parametrů průmyslových objektů a zařízení, měřením území na projekt a vypracováním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavebního díla.

Nejčastěji se jedná o geodetické práce na složitých stavbách, průmyslových objektech, mostech, přehradách, železnicích, tunelech. Kromě vytyčení nebo zaměření nějakého objektu, lze sledovat i posuny a deformace objektu v terénu.

V rámci kompletního zabezpečení výstavby jsou práce** inženýrské geodézie** průběžně vyžadovány, počínaje vyhotovením podkladů pro projekty, přes měřické práce na stavbách až po vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Tyto práce jsou pro bezproblémový chod výstavby a stoupající náročnost staveb zcela nezbytné.

V oblasti inženýrské geodézie Vám profesionální firma nabízí geodetickou podporou veškeré investiční výstavby. Jedná se o plošné stavby od drobných staveb (rodinných domků) přes občanské stavby a občanskou vybavenost, po stavby průmyslových objektů. Dále liniové stavby od malých komunikací, parkovišť a přípojek inženýrských sítí až po stavby na rychlostních komunikacích, mostech a inženýrských sítích. U těchto staveb se pořizují podklady pro projektovou činnost a zajišťují služby odpovědného geodeta v průběhu výstavby.

Přehled nabízených služeb:

  • pořízení podkladů pro projekty,
  • tvorba mapových podkladů pro projektování staveb,
  • měření stávajících objektů,
  • dokumentace skutečného provedení staveb,
  • výkon činnosti oprávněného zeměměřičského inženýra při realizaci stavby včetně kontrolní činnosti.

Podklady pro projektovou činnost

V rámci těchto služeb profesionální firma provádí sběr dat pro GISové aplikace, jak měřením tak digitalizací podkladů, měření stávajících navazujících objektů u přístaveb a rozšíření, pořizuje dokumentaci objektů u kterých není dokumentace dostupná, kompletuje a sjednocuje podklady pro projektanty, převádí data do digitální podoby apod.

Mapové podklady pro projekty

Při mapování je zaměřen polohopis a výškopis určitého území, například významné terénní hrany, povrchové znaky inženýrských sítí, stavební objekty, rozhraní zpevněných a nezpevněných ploch a vegetace, stromy a další požadované prvky. Výsledkem** mapování** je polohopisný a výškopisný plán ve formátu a měřítku podle požadavku zákazníků. Tento plán slouží projektantům, architektům a investorům především k projektování staveb, nadzemních i podzemních inženýrských sítí, rozmístění vegetace, terénních úprav atd.

Stavba rodinného domu

Geodeta budete potřebovat při stavbě rodinného domu a stejně tak v případě jiných druhů staveb, jako jsou například garáže, zapuštěné bazény, umělé vodní nádrže včetně jezírek pokud splňují parametry stavby a samozřejmě také pro účely nezbytných inženýrských sítí aj. Geodetické práce začínají ještě před zahájením stavby, pokračují v jejím průběhu a končí úspěšnou kolaudací stavby.

Vždy se začíná geodetickým průzkumem, jenž objasní vlastnické vztahy k jednotlivým pozemkům a inženýrským sítím a určí jejich přesnou polohu a hranice. Tyto údaje a jejich upřesnění jsou důležité pro vedení inženýrských sítí a taktéž pro samotnou stavbu. Následně se vytyčí poloha základů budoucí stavby a případné terénní úpravy (např. pro příjezdovou cestu apod.).

Když je stavba hotová, provádí se kontrolní měření a měření pro vytvoření** geodetické dokumentace** dokončené stavby a geometrického plánu. Tyto dokumenty jsou nezbytné mimo jiné pro úspěšnou kolaudaci a následné zapsání stavby do katastru nemovitostí.

geodetické práce

Geodet určí hranice parcely

Koupili jste si parcelu která není oplocená? Chcete přesně vědět, kde jsou hranice vašeho pozemku? Chcete pozemek oplotit? Nebo vedete sousedský spor o část pozemku? Ve všech těchto případech situaci vyjasní jedině vyměření a vyznačení pozemku geodetem. Týká se to nejen stavebních pozemků, ale také zahrad, luk nebo polí, lesů a jakýchkoliv jiných typů pozemků včetně například pozemních komunikací aj.

Rozdělení pozemku

Chcete část svého pozemku prodat? Pak je nezbytně nutné požádat stavební úřad o rozdělení pozemku a následně oslovit geodeta, který zpracuje nový geometrický plán pro rozdělení pozemku a změny vyznačí v terénu. Pak je možné nechat změny zanést do katastru nemovitostí.geodetické práce

Zápis věcného břemene na pozemku po vytyčení geodetem

K některým nemovitostem se může vztahovat věcné břemeno. Pokud se věcné břemeno týká pozemku a vy jej chcete mít vyznačeno v geometrickém plánu, pak oslovte geodeta. Vyznačení věcného břemene je důležité pro smlouvu o věcném břemenu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20312 (magazinkarvina.cz#17)


Diskuze a zkušenosti

Michal | 09.06.2014 12:00
Re: Geodetické práce Karviná, Třinec Děkuji za doporučení. Skvěle odvedená práce!


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat