BOZP Karviná - školení a dokumentace

Máte vlastní podnik nebo se jej chystáte založit? A víte, jaké povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se k podnikání váží? Co musíte splnit, abyste se vyhnuli pokutám? Poradíme Vám.

Centrum BOZP a PO v Karviné

Jestliže nestíháte nebo si nejste jisti, jak máte správně postupovat v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP – zkráceně bezpečnosti práce), Požární ochrany (PO) nebo revizí elektrických přístrojů a motorových vozidel, kontaktujte společnost ENERGOM Projekty a.s., která tyto služby podnikatelům nabízí.

BOZP a PO Karviná

Zákon podnikateli ukládá, aktivně se zasazovat o zvyšování bezpečnosti na pracovišti. K tomuto účelu byly vytvořeny instituty Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ([BOZP] Požární ochrany (PO) a pravidelných revizí veškerých elektrických přístrojů používaných v podniku a motorových vozidel používaných zaměstnanci pro pracovní činnosti v podniku i mimo něj.

Bezpečnost práce BOZP a požární ochrana PO Karviná

V rámci bezpečnosti práce a požární ochrany se provádí například zařazení pracovních činností do kategorií, tzv. kategorizace práce, vytváření směrnic pro práci s břemeny, chemickými látkami anebo elektrickými stroji, přístroji a zařízeními či motorovými vozidly, postupy při provádění pracovních činností aj. Zaměstnancům se také povinně poskytují osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP).

Mezi další opatření náleží vytváření havarijních a evakuačních plánů, označení únikových cest a východů, označení míst pro ohlášení havárie nebo požáru a označení umístění hasících přístrojů a další…

Pravidelná školení Bezpečnosti práce a Požární ochrany Karviná

Aby se provádění potřebných opatření neminulo účinkem a bylo jisté, že jsou s nimi zaměstnanci seznámeni, akceptují je a především správně chápou, nařizuje podnikateli zákon provádět pravidelná školení bezpečnosti práce a požární ochrany na všech úrovních vedení i pro řadové zaměstnance. Během školení jsou zaměstnanci seznámeni se všemi potřebnými informacemi a poté následuje otestování jejich znalostí pomocí písemného testu nebo ukázek v praxi.

Vedení dokumentace BOZP a PO Karviná

O veškerých činnostech prováděných ohledně Bezpečnosti práce a Požární ochrany včetně školení musí být vedena přehledná a obsahově i formálně správná dokumentace, díky čemuž je možné kdykoliv dohledat příslušné údaje, nebo provádět kontroly. Dokumentace BOZP a PO je přístupná také případným kontrolám státních orgánů. Vedení dokumentace BOZP a PO je dle nařízení zákona povinné, přičemž neplnění této povinnosti anebo případné chyby v dokumentaci mohou být státními kontrolními orgány pokutovány.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20304 (magazinkarvina.cz#47)